k-märkt

24-timmarsmyndigheten har inget slut

Postat: 2005-01-06 kl. 02.49

Att sträva efter att utvecklas enligt visionen om 24-timmarsmyndig-heten måste vara en naturlig del i att söka uppnå de förvaltningspo-litiska målen. Begreppet kan därmed sägas stå för den moderna myndigheten som skapar värde och nytta för medborgare och före-tag genom att tillhandahålla bästa möjliga service, nyttja sina resur-ser effektivt och verka för hög rättssäkerhet.

För att åstadkomma högt värde och hög nytta för medborgare och företag måste förvaltningens olika delar samarbeta, om möjligt dela gemensamma resurser, driva ett aktivt förändringsarbete och an-vända modern informations- och kommunikationsteknologi optimalt.

24-timmarsmyndigheten står därmed för en kontinuerlig utveckling av den offentliga förvaltningen och inte ett statiskt tillstånd.

I lägesrapporten för 24-timmarsmyndigheten lanserar Statskontoret både en definition av vad 24-timmarsmyndigheten är (ovan) och en modell för hur man följer upp arbetet.

Det är bra att de uttalat fokuserar på att det inte bara är de yttre resultaten som räknas, det inre arbetet är nästan viktigare i det här skedet.

Frågor som rönt mindre uppmärksamhet i tidigare uppföljningar är vilka initiativ och åtgärder som vidtas samt hur man använder modern informa-tions- och kommunikationsteknologi för att utveckla myndigheterna och anpassa verksamheterna till omvärldens förändrade krav och behov. Exem-pel på i tidigare uppföljningar förbisedda faktorer är ledningens engage-mang, hur myndigheterna anpassar arbetsformerna till de nya möjligheter som tekniken ger, hur myndigheterna använder sina resurser och hur väl man samverkar med andra myndigheter.

Bakåtspårning (Trackback)

Bakåtspårnings-URL för det här inlägget:
http://k.digitalfarmers.com/mt/mt-tb.cgi/515

Kommentarer

Kommentera


(visas aldrig på sajten men måste anges)


Kom ihåg mig?

(du får använda html-kod)