k-märkt

Sök mitt jobb: Kal blir en glad användare

Postat: 2005-10-11 kl. 00.22

Den 1:a december blir jag tjänstledig i ett halvår för att pröva på att vara konsult i det lilla, men trivsamma Happy User. Alltså behöver Lantmäteriet ersätta mig:

Webbgruppen är specialiserat på användargränssnitt och människa- datorinteraktion i webbaserade affärslösningar där kartor ingår. Gruppen har en aktiv roll i utveckling och förvaltning av Lantmäteriets webbplats och bedriver även uppdragsverksamhet inom webbutveckling. Vi söker en självgående och initiativrik designer. Tjänsten är ett vikariat till 2006-06-02 med tillträde snarast möjligt. Placeringsort Örebro.

Arbetsuppgifter:

Du ska jobba i webbteknikens framkant, som projektdeltagare och designexpert producera visualiseringar av tänkta webblösningar och klickbara "dummys" för användartester. Du ska översätta användarsynpunkter/krav och producera fungerande användargränssnitt med professionell design och teknik. Du ska tillämpa Vägledningen för 24-timmarsmyndigheten och webbstandarder, där stylesheets och semantisk kod är viktiga beståndsdelar.

Önskvärda kvalifikationer:

Utbildning inom design, användbarhet och informationshantering med inriktning mot webb samt dokumenterad kompetens och erfarenhet från ämnesområdet. Behärska svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av projektarbete, informationsmodellering och kundkontakter. Behärska erforderliga verktyg i Windows/Mac och gärna vara insatt i användningsfall enligt RUP.

Jag har sagt det förut, att jag inte kan tänka mig mycket roligare saker att arbeta med just nu förutom 24-timmarsmyndigheten. Det är ett paradigmskifte för offentliga Sverige och ett nödvändigt sådant. Det finns massor av utmaningar att ta i och hur mycket arbete som helst att göra. För egen del behöver jag göra något annat en stund för att skaffa mig fokus.

Oroa dig inte för det där med kartorna förresten. Jag började inte bry mig om dem förrän jag fattade att det egentligen bara är metadata. Och metadata kicks ass.

24timmarsbloggen

Postat: 2005-01-19 kl. 17.13

Suveränt! Lars Ilshammar, IT-historiker vid Örebro universitet och debattör, m.fl. bloggar på 24timmarsbloggen, om 24timmarmyndighets-saker. Initiativtagare är Kal Ström.

mymarkup 24timmarsbloggen (2005-01-19)

Damn. Inte ens med egna nyheter får man vara först. Erik Stattin hann först med att rapportera om 24timmarsbloggen som jag arbetat med ett tag.

Men varför fungerar inte de svenska tecknen i bakåtspårningspinget? Det har säkert att göra med att jag valde UTF-8 som teckentabell, men går det inte att komma runt det på något sätt? Blir det fel på tecknen även utanför Safari?

24-timmarsmyndigheten har inget slut

Postat: 2005-01-06 kl. 02.49

Att sträva efter att utvecklas enligt visionen om 24-timmarsmyndig-heten måste vara en naturlig del i att söka uppnå de förvaltningspo-litiska målen. Begreppet kan därmed sägas stå för den moderna myndigheten som skapar värde och nytta för medborgare och före-tag genom att tillhandahålla bästa möjliga service, nyttja sina resur-ser effektivt och verka för hög rättssäkerhet.

För att åstadkomma högt värde och hög nytta för medborgare och företag måste förvaltningens olika delar samarbeta, om möjligt dela gemensamma resurser, driva ett aktivt förändringsarbete och an-vända modern informations- och kommunikationsteknologi optimalt.

24-timmarsmyndigheten står därmed för en kontinuerlig utveckling av den offentliga förvaltningen och inte ett statiskt tillstånd.

I lägesrapporten för 24-timmarsmyndigheten lanserar Statskontoret både en definition av vad 24-timmarsmyndigheten är (ovan) och en modell för hur man följer upp arbetet.

Det är bra att de uttalat fokuserar på att det inte bara är de yttre resultaten som räknas, det inre arbetet är nästan viktigare i det här skedet.

Frågor som rönt mindre uppmärksamhet i tidigare uppföljningar är vilka initiativ och åtgärder som vidtas samt hur man använder modern informa-tions- och kommunikationsteknologi för att utveckla myndigheterna och anpassa verksamheterna till omvärldens förändrade krav och behov. Exem-pel på i tidigare uppföljningar förbisedda faktorer är ledningens engage-mang, hur myndigheterna anpassar arbetsformerna till de nya möjligheter som tekniken ger, hur myndigheterna använder sina resurser och hur väl man samverkar med andra myndigheter.

Köttberget i siffror

Postat: 2005-01-02 kl. 17.39

ÅrAntal som fyller 65 år
200589 347
200693 394
2007105 060
2008114 406
2009121 847
2010123 538
2011124 233
2012122 448
2013121 049
2014116 853
Summa1 132 175

Att effektiviseringen behöver skyndas på blir så mycket konkretare när man tittar på köttberget i siffror.

Bidrag för gränsöverskridande projekt för e-tjänster

Postat: 2004-12-13 kl. 13.39

VINNOVA har nu beslutat vilka projekt som skall beviljas planeringsbidrag för att inkomma med fullständiga ansökningar under våren 2005.

I förra veckan kom beslutet om vilka projekt som ska undersökas vidare genom VINNOVA-pengar. 200 000 anslås till en utökad förstudie för att reda ut vilka projekt som är värda att satsa på.

Vinnova satsar sammanlagt 20 miljoner kronor på nya offentliga e-tjänster, och de nu aktuella projekten ingår i den satsningen. De 200 000 kronorna ska resultera i en fullständig ansökan till nästa steg där mellan fyra och åtta projekt går vidare. I det andra steget krävs medfinansiering med lika mycket som Vinnova bidrar med. Totalt innebär det att 40 miljoner kronor kommer att satsas på innovativa offentliga e-tjänster under de närmaste åren, meddelar Vinnova.

I den nya 24timmarsbloggen vi ska starta Q1 nästa år vill jag ha en beskrivning av alla beviljade projekt. Även de som inte går vidare till nästa runda lär vara intressanta för flera än de närmast sörjande.

 • Tjänstekatalog för en distribuerad sjukvård, Region Skåne
 • Kommunkonto, Uddevalla kommun
 • E-tjänster för sambruk, Jönköpings kommun
 • Bygga villa, Lantmäteriet
 • Inter-organisatorisk e-körkortstjänst, Linköpings Universitet
 • ClassMaster.Kmm, Uppsalla Universitet
 • Medborgarvärde och mobila tjänster i skolsektorn, Handelshögskolan i Stockholm
 • Samhällsnytta via fjällkontroll, SICS
 • REMS - Remissluss baserad på organisatorisk och teknisk tjänsteutveckling, KTH (Institutionen för data- och systemvetenskap)
 • SME-Ask – SME:s informella lärande och frågande frågande genom användning av offentliga e-tjänster, Interactive Institute
 • Interaktiva agenter i publika e-tjänster, CTH
 • Sammanhållet stöd för sjukskrivna, Länsstyrelsen i Stockholm
 • Effektivare tillståndshantering, NUTEK
 • E-student passport, Umeå Universitet
 • TvCare, Karolinska institutet (LIME)

Internetworld om 24-timmarsmyndigheten

Postat: 2004-12-13 kl. 13.35

Webben håller på att revolutionera myndighetssverige. Nästa år satsar kommuner och myndigheter 600 miljoner kronor på att utveckla 24-timmarsmyndigheten. Det visar en stor kartläggning som Internetworld genomfört.

Jag gillar att Internetworld skriver om 24-timmarsmyndigheten, även om det fortfarande, på sätt och vis, är en datortidning. Alldeles för länge har fokuset legat just där, på tekniken och inte på innehållet. Det är väl därför jag blir glad när Intetworld skriver, för trots att de är en tekniktidning så fokuserar de mer på innehållet än på tekniken. Vorsprung durch teknik. Tekniken är bara medlet, inte målet.

Synd bara att de inte riktigt fattar.

Den 9 juni i år fastställde den nystartade myndigheten E-nämnden en checklista för vad som kännetecknar 24-timmarsmyndigheten 2.0 med ett stort antal punkter som ska bockas av med allt från krav på att undvika krångliga url:er till att det ska gå att lämna in ärenden via webben och att databaser med offentligt material ska göras tillgängliga.

24-timmarswebben är en väldigt liten del av 24-timmarsmyndigheten. Vägledningen för 24-timmarswebben 2.0 är inte en checklista för att vara en 24-timmarsmyndighet, det är en checklista för webbplatser. Och webbplatsen är bara en kanal i sammanhanget och bara en del av verksamheten. Vissa 24-timmarsmyndigheter kommer aldrig behöva en webbplats över huvud taget.

Sen kan man ju roa sig med tankar om vad deras lista över myndigheter som satsar mest på utveckling inom 24-timmarsmyndigheten visar? Alla som svarat på frågan borde svarat fel. Eller också har de helt stagnerat. 24-timmarsmyndigheten är ett sätt att sätta fokus på den organisationsutveckling som görs i det offentliga Sverige. Och om myndigheterna inte lägger mer pengar på organisationsutveckling än sådär blir jag orolig.

Morgondagens webbplatser: 24-timmarsmyndigheten

Postat: 2004-11-24 kl. 10.28

24-timmarsmyndigheten - ännu ett händeleserikt år att se fram emot

Jenny Birkestad, direktör enheten för elektronisk förvaltning, Statskontoret

Topplista: Frågor från media

 1. Vad ska vi göra för att uppnå målen med 24-timmarsmyndigheten?

  Det beror på vilka mål man har.

 2. Vad är 24-timmarsmyndigheten?

  Regerings vision av en ny offentlig sektor.

 3. Hur stor är besparingspotentialen för 24-timmarsreformen?

  Det beror på, men stora områden har större besparingspotential än små. Typ nåt sånt, sa hon.

 4. Vilken myndighet har kommit längst i 24-timmarsarbetet?

  Tullverket. De har inte bara arbetat med e-tjänster, de har även förändrat sina processer.

 5. När ska 24-timmarsreformen vara genomförd?

  Det finns ingen så direkt tidsplan. Visionen är organisationsutveckling (min reflektion).

Verksamhetssystem: Delegationen skall som ett led i sitt uppdrag att utveckla offentliga e-tjänster bl a bedömda behovet av och former för särskilda stödinsatser för utveckling av elektroniska tjänster (24-timmarsdelegationens delbetänkande: E-tjänster för alla).

Användarnas behov och efterfrågan: Möjligheten att följa sitt eget ärende är den mest angelägna satsningen på förvaltningens webbplatser enligt internetanvändarna (Användning och omdömen 2003:20).

Samhälleliga struktur och resurser: Regeringen beslutade den 24:e januari 2002 att Regeringskansliet deptartementsvis skulle se över gällande formkrav i lagar och förordningar och överväga behoven av förändringar i syfte att undanröja onödiga hinder för elektronisk kommunikation och elektronisk dokument- och ärendehantering (JU 2002/462).

Gemensamma förgrundsfunktioner: En kontakt skall räcka för att framföra ett ärende. Det kräver en nätverksförvaltning som medborgarna upplever som en sammanhållen enhet. (Gunnar Lund, anförande - "På väg mot 24-timmarsmyndigheten").

Gemensamma bakgrundsfunktioner: Ett steg mot e-service innebär sannolikt att "moduler" av applikationer som kan användas av flera kommuner utvecklas ... (Kommunförbundets och Landstingsförbundets IT-enhet).

En ny förvaltningsstruktur. Varför behövs en samsyn kring en svenska förvaltningsarktitektur? För att skapa samsyn kring det sammanhanget i vilket vi gemensamt strävar mot en högre:

 • Teknisk interopabilitet
 • Semantisk interopabilitet
 • Organisatorisk interopabilitet
 • Juridisk interopabilitet

Det finns ett diskussionsunderlag som beskriver en nätverksbaserad offentlig förvaltning på statskontoret.se.

Analys av förvaltningsrättsliga frågor inom bl a följande områden:

Automatiserat informationsutbyte mellan myndigheter.

Medborgarkontakter via Internet (anmälningar, ansökningar, åtkomst till registerinformation med mera).

Arkiveringsfrågor.

Jenny Birkestad är alltid bra att lyssna på, men hon visste inte riktigt vilken publik hon hade idag. Det var en ganska liten procent som faktiskt var från offentliga Sverige, vilket hennes budskap var helt riktat till.

Att komma ihåg: Sven Eric Österberg ansvarig efter Gunnar Lund.

E-Spanien

Postat: 2004-10-07 kl. 18.26

Under de kommande tre åren ska 84 miljoner euro, 750 miljoner kronor, spenderas på e-tjänster för medborgarna i Spanien. Syftet är att minska byråkratin, förenkla ärendehantering och ta bort oskäliga förseningar.

Är det inte de sydligare länderna som ska vara dåliga på det där? Och vi som ska skryta om det?

Ett annat prioriterat område är en ny portal som samlar e-myndighetstjänster. Målet med de olika satsningarna är att föra medborgarna närmare myndigheterna.

sverige.se blir en sökmotor, men vad mer? I Vägledningen för 24-timmarswebben skriver man att myndigheter bör syndikera sitt innehåll och menar typ rss, men det är ingen som tar hand om det. Sverige.se borde aggregera allihop och göra typ Google News av det.

24 Hour Party People

Postat: 2004-10-06 kl. 15.53

Skönt att 24-timmarsmyndigheten har lyfts i debatten, hoppas det leder till något bättre klimat för förändring.

Någon ökad central styrning från regering och riksdag tror han heller inte behövs.

- Vad regeringen gör är att lägga fast ribban och målen, men det är ute i förvaltningarna som man måste axla ansvar och ledarskap för att samarbeta och ta fram nya tjänster.

Ja, men när det inte fungerar måste mer än samarbete till. Juridiken måste förberedas, sätt att arbeta måste tas fram. Det räcker inte att bara vänta. De har väntat länge nog nu. Visst är våra svenska myndigheter fria och ska så fortsätta vara. Men att ta fram medlen är inte samma sak som att styra. Stödsystem.

Arbetet med SHS är ju precis sånt som behöver lösas. Så tillsätt då de resurser som behövs för att föra projektet i hamn så snart som möjligt.

Vägledning för investeringar i 24-timmarsmyndigheten

Postat: 2004-10-05 kl. 13.16

De flesta myndigheter står inför stora investeringar i IT på grund av det utvecklingsarbete som går under beteckningen 24-timmarsmyndigheten. Medborgare och företag ska på elektronisk väg kunna få information, lämna uppgifter och uträtta sina ärenden på ett snabbt och effektivt sätt oberoende av tid och plats. Alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt ska också tillhandahållas elektroniskt enligt regeringens operativa mål för 24-timmarsmyndigheten.

Som ett stöd för myndigheterna när de ska bedöma kostnadseffektiviteten i en IT-investering har Statskontoret och ESV (Ekonomistyrningsverket) tagit fram en vägledning som steg för steg beskriver hur man gör en lönsamhetskalkyl. Vägledningen kan användas i all verksamhetsutveckling som innebär långsiktiga bindningar av resurser och som har alternativ.

(Statskontoret: Artikel)

Bra vägledning. Har inte hunnit läsa den ännu, men dylikt behövs. Det är svårt att diskutera värde av it-investeringar med beslutsfattare som inte är tekniskt kunniga. Därför behövs hjälpen.

Jag är i och för sig ännu mer intresserad av den andra delen av Vägledningen som kommer i slutet av oktober: Räkna på lönsamheten – Vägledningen för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling.

Offentliga webbplatser validerar

Postat: 2004-09-02 kl. 22.40

Tre ny- eller relanserade webbplatser validerar. Det är en bra trend.

Örebro kommun (HTML 4.01 Transitional)
Statskontoret (XHTML 1.0 Transitional)
E-nämnden (XHTML 1.0 Transitional)

Jag är naturligtvis mest nyfiken på hur Statskontoret lyckats komma runt problemet med Dotnets postback-formulär. Det finns inte stöd för att det ska validera med automatik, så de måste ha hackat det eller löst det på något annat sätt.

Funderar på om det skulle gå att lösa med DOM eller något sånt. Det finns något sätt att patcha Dotnet via någon tredjeparts-lösning. Det verkar dock vara en ganska dålig lösning på lång sikt, men ...

Vägledningen för 24-timmarswebben i html-version

Postat: 2004-09-02 kl. 22.20

Vägledningen finns att läsa här på e-nämndens webbplats.
(E-nämnden: 24-timmarswebben)

Så, då var äntligen Vägledningen för 24-timmarswebben lanserad i html-version. Bra. Det är ju ganska värdelöst att hänvisa till specifika delar av vägledningen och inte ha någonstans att länka till.

Dessutom följer de ju numera §3.1.3 Använd i första hans xhtml eller html för att publicera information.

Fast det är lite synd att det inte går att söka bara i vägledningen. Kontextuellt sök liksom. Jag vill ju helst låta bli att få träffar på andra vägledningar när jag söker efter material i Vägledningen för 24-timmarswebben. Dessutom är sökresultatet lite dåligt märkt märker jag. Eftersom inte namnet på vägledningen är med i titeln vet jag inte var det hör hemma.

Statskontoret lever och lär

Postat: 2004-08-31 kl. 15.17

Konceptet 24-timmarsmyndigheten har lanserats av Statskontoret, en obskyr myndighet som har till uppgift att hålla koll på andra myndigheter i Sverige (eller som det heter på byråkratiska: ”att främja utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentlig sektor”).Konceptet 24-timmarsmyndigheten har lanserats av Statskontoret, en obskyr myndighet som har till uppgift att hålla koll på andra myndigheter i Sverige (eller som det heter på byråkratiska: ”att främja utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentlig sektor”).

Konceptet 24-timmarsmyndigheten är inte lanserat av Statskontoret. För det första är det detsamma som e-government vilket inte lanserades i Sverige. Och det är regeringen som tagit fram konceptet, Statskontoret övervakar utvecklingen. Mer information: Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (från 1998) och Ett informationssamhälle för alla.

Om alla myndigheter följde dessa och andra riktlinjer i 24-timmarswebben skulle vi som medborgare ha lättare att kommunicera med våra myndigheter, oavsett hur (eller när – därav namnet) vi väljer att kontakta dem. Det är viktigt inte minst för synskadade och andra funktionshindrade, som alltför ofta snubblar över fulbyggda webbsidor. Att följa webbstandarder handlar om att göra webben till ett säkrare ställe för oss alla.

Så ironiskt då att 24-timmarsmyndighetens egen webbplats inte validerar som giltig HTML 4.0 och använder tabeller för layouten.

Nu är ju 24-timmarsmyndighetens webb fortfarande en skamfläck, men idag har åtminstone statskontoret.se relanserat med validerande sida och relativt semantisk kod. Det är översållat med klasser och några andra saker skulle kunnat göras bättre, som att alla länklistor borde vara just listor. Men det är en bra början. Det kanske mest pinsamma är att rubriker är märkta med en span class:ad som h1, istället för en h1 (§ 5.1.5 Använd rätt kod för rubriker). Det är lika enkelt att göra rätt, men de har ändå gjort fel.

Men de har lagt till ett RSS-flöde.

Validera din kod

Postat: 2004-06-23 kl. 09.58

4.8 Validering Många gånger beror valideringsfel på att den som skapat koden slarvat eller inte avslutat arbetet på rätt sätt. Koden kan då ändå fungera relativ väl för visuell presentation via de vanligaste webbläsarna, men för användare som har hjälpmedel för att tolka innehållet kan felaktig kod skapa stora problem. En korrekt kodning är därför av stor betydelse.

4.8.1 Validera koden (1) För att kontrollera kod, använd W3C:s valideringsverktyg för de standarder som finns.

(E-nämnden: Vägledningen för 24-timmarswebben 2.0)

Sidan som innehåller nyheten om Vägledningen för 24-timmarswebben innehåller 10 fel.

Vägledningen för 24-timmarswebben 2.0

Postat: 2004-06-23 kl. 00.26

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 är en vidareutveckling av Statskontorets tidigare vägledning (2002:13). Den har på uppdrag av e-nämnden utarbetats av expertis från Statskontoret tillsammans med Handikappombudsmannen (HO) och externa konsulter.

Syftet med vägledningen  är att ge stöd vid utveckling och utformning av den offentliga sektorns webbplatser och skapa förutsättningar för att uppnå visionen om 24-timmarsmyndigheten.

Jag tycker ju då att vägledningen även borde vara en ledstjärna, i mångt och mycket, för de delar som är applicerbara på det privata Sverige.

That said, så finner jag den nya vägledningen mycket bättre än den gamla. Råden är lättare att följa och mer uppdaterade i tiden.

Sen skulle jag vilja se mer tjänster att använda i samband med vägledningen. Och då helst att någon neutral part kunde hålla i dem. Som Statskontoret till exempel.

Jag funderar på att starta en ny blogg för information relaterad till 24-timmarsmyndigheten i stort. Kanske vore intressant? Finns någon svensk? PH pratade om en dansk, men den har jag missat adressen till.

Andra exempel i 24-timmarsmyndigheten

Postat: 2004-03-23 kl. 11.16

En viktig del av biljättens arbete har varit att integrera utvecklingen av bilar och kontakten med underleverantörer. För det har företaget en internetportal kallad E-engineering portal. Via den kan utvecklarna världen över arbeta tillsammans, vilket på ett dramatiskt sätt minskat tiden att ta fram en ny bilmodell.

Ibland kan jag känna att vi tittar åt fel håll när vi diskuterar bra exempel och 24-timmarsmyndigheten. Särskilt nu de första åren, då bra exempel egentligen bara varit embryon till något bra. Kanske är det istället från industrin vi ska försöka hitta exempel på den effektivisering som alla talar om men få har riktiga planer för.

Det finns många bra tillämpningar av den egna organisationens verksamheter redan nu, tullen till exempel. Men den mest intressanta delen med 24-timmarsmyndigheten är ju samverkan över organisationsgränserna. Det finns ett fåtal bra exempel redan nu, som Vårdguiden eller Företagsregistrering (även om den kanske är bra, endast i teorin).