k-märkt

iTunes, nya upphovsrättslagen och dess skydd för tekniska åtgärder

Postat: 2005-01-27 kl. 16.00

Jag har funderat på en sak angående den nya upphovsrättslagstiftningen som ska träda i kraft i sommar.

Lagen ger bland annat skydd för tekniska åtgärder, alltså skydd för kringgående av tekniska åtgärder.

Bestämmelserna innebär att det t.ex. blir straffbart att tillverka och sälja produkter för kringgående av tekniska åtgärder, som t.ex. krypteringar av upphovsrättsligt skyddat material som säljs för nedladdning från Internet, eller av kopieringsspärrar. Även själva kringgåendet blir förbjudet.

Regeringen Upphovsrätten i informationssamhället - Frågor och svar: Vad innebär det att det införs skydd för tekniska åtgärder (2005-01-19)

Med ytterst få undantag har jag kunnat göra enskilda kopior av alla skivor som jag satt in i min dator, oavsett om skivan varit kopieringsskyddad eller ej. Blir iTunes då olagligt från och med den 1 juli 2005?

Bakåtspårning (Trackback)

Bakåtspårnings-URL för det här inlägget:
http://k.digitalfarmers.com/mt/mt-tb.cgi/540

Kommentarer

Jag tror att det kommer vara tillåtet i fortsättningen också, men det är svårt att få svart på vitt på det. Från lagförslaget (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37443 ), under 2.1:

52 d § Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande.

Första stycket gäller inte när
någon som lovligen har tillgång
till ett exemplar av ett
upphovsrättsligt skyddat verk,
kringgår en teknisk åtgärd för att
kunna se eller lyssna på verket.

Notera andra stycket, som definerar undantag från huvudregeln. Kommentarer till undantagsstycket finns under 16.2 (andra PDF-filen):

Bedömningen av om ett kringgående av en teknisk åtgärd är nödvändigt och därmed tillåtet skall alltså ske i det enskilda fallet. Lanseringen av en ny teknisk lösning, t.ex. en ny teknik för uppspelning av musik, kan innebära att på marknaden befintliga tekniska åtgärder, exempelvis kopieringsspärrar, inte är anpassade till den nya tekniken och därför också hindrar att man kan titta eller lyssna på exemplaren med hjälp av den nya tekniska lösningen. Ett exempel är att äldre kopieringsspärrar inte är kompatibla med en viss ny programvara för uppspelning av musik. Kringgående av kopieringsspärren är då endast tillåtet för just den personen som använder den nya tekniken, dvs. just den personen som inte kan lyssna på det exemplar som personen har lovlig tillgång till.

Rent allmänt är det sanslöst att det verkar ha gått lagstiftarna förbi att ingen under 30 (eh, nåja) lyssnar på faktiska CD-skivorn längre, utan istället rippar och ställer undan dem. Man kan tycka att åtminstone förarbetena borde nämna detta, och ge lite mer exakta svar om vad som gäller.

Kommenterat av: Staffan Malmgren den 2005-01-27 kl. 21.38 #

Men hur kan det där gå ihop med en annan FAQ-fråga:

Q: Får man kringgå kopieringsskyddet på t.ex. en CD-skiva för att göra en kopia för privat bruk?
A: Nej. Skälet till detta är att förbudet mot att kringgå kopieringsskydd i sådana fall skulle bli verkningslöst; alla skulle då kunna hävda att de endast kringgår kopieringsskyddet för att ta kopior för privat bruk.

Trots att kringgående för privat bruk inte är tillåtet enligt förslaget anser regeringen att det är viktigt att det även i fortsättningen ska vara möjligt att kopiera för privat bruk. Det kan också konstateras att hittills har tekniska åtgärder använts i viss mån, men inte på något sätt så att de hindrat all kopiering för privat bruk. Det finns en stor mängd CD-skivor där kopieringsspärrar överhuvudtaget inte används. Dessa kan förstås även fortsättningsvis kopieras för privat bruk. När det gäller CD-skivor som har kopieringsskydd finns ändå vissa möjligheter till kopiering för privat bruk. Enligt uppgift från skivbolagens företrädare förekommer också att kopieringsspärrade CD-skivor innehåller en möjlighet att göra t.ex. en kopia till en MP3-spelare. En tänkbar fortsatt utveckling är att det utvecklas olika prissättningar beroende på hur många kopior man köper rätten att göra. Regeringen förutsätter att rättighetshavarna vidtar åtgärder som innebär rimliga möjligheter för konsumenterna att även fortsättningsvis göra kopior för privat bruk. Regeringen kommer också att följa utvecklingen av kopieringsspärrar och andra tekniska åtgärder noga och - vid behov - vidta åtgärder mot rättighetshavarna, exempelvis genom att införa en möjlighet till vitesföreläggande.

Kommenterat av: kal ström den 2005-01-27 kl. 21.50 #

Kommenterat av: kal ström den 2005-01-27 kl. 21.51 #

Kolla frågan ovan (http://www.regeringen.se/sb/d/3254#37324 ):

Varför FAQ-författarna skiljer på "lyssna på CD-skivor med kopieringsskydd i en dator" och "göra en kopia för privat bruk" vete tusan. Jag tycker ju att dator-(och därmed iPod)lyssnande är ett specialfall av "kopia för privat bruk". De två svaren känns sammantaget motsägelsefulla.

Kommenterat av: Staffan Malmgren den 2005-01-27 kl. 22.17 #

Angående om iTunes blir olagligt så tror jag inte det. har för mig att det står att det är olagligt att marknadsföra sina program med att säga att de kan bryta mot kopieringsskyddet.

Kommenterat av: Mattias den 2005-01-31 kl. 14.05 #

Kommentera


(visas aldrig på sajten men måste anges)


Kom ihåg mig?

(du får använda html-kod)